Josef Peil
Josef Peil

Josef Peil

De Huns­rü­cker, wo di­rek­te­mang vun der das-dat-Li­nie kimmt unn sich vun do­her sel­wer en Misch­ling hääßt, hot 2012 als Platt­schrei­wer de Weech ins Saar­land unn do gleich Aan­schluss ge­funn. Bei sei­ne nächs­te Sprooch­ver­wand­te fiehlt er sich so rich­tich wohl. Wo mer so gut uff­ge­nomm we­erd, kimmt mer im­mer ge­re hi­en.

Er schreibt un­ner ’me Dop­pel­na­me. Sei zwo­tes Ich is de Knut­schels Erich als Vie­lo­soov, de im­mer aan­fängt „Es gitt Leit …“ unn dann aach emoh sahn kann, was de Jo­sef Peil sich (viel­leicht) nitt ge­traut. Re­gel­mäßig horr-er seit 1996 for de Li­tera­mus-Tri­er ge­schrieb. In pa­ra­ple war er aach schun e paar Moh ab­ge­druckt. Unn nou is er seit 2013 bei der Bo­se­ner Grupp.

Wer meh wis­se will, er hot en Houm­päitsch.