Hausaufgabentexte

10.03.2018

haut/Haut – heute/Haut


Gérard Carau
Gérard Carau

Erschder Sónnendaach ém Fréijoar

Haut éss e scheener Daach.
Haut wär ich gäär draußen,
haut wär ich gäär außer mir.

Haut gääwt ich gäär laijen
ónner der Sónn,
wo gääwt Tattoos mòlen
óff mei nackisch Haut.

Haut wär ich gäär nommoh jóng.
Kénnt iwwer Stécker laafen
ém Schweinsgalopp
wie fréijer, 
mét Hei Juchhei.

Haut,
mét Féiß, wo némmeh wéllen,
médder Haut, 
zou schrompeldisch,
fer dróff ze mòlen

haut,
méddem Kopp,
trónken vor Sónn,
émmer noch.

Schwärheerisch

Wer haaut dann haut so laut
geent de Dier?
Mer hann doch e Klingel!
Heerschd dau die nét?“

„Me nää,
aich hann haut vergess,
mei Ohren* aansezéihn!“

*Ohren = Hörgerät

Kénnersoldat

Wat ich haut geheert hann,
éss mer ónner de Haut gang.

Der afrikanisch Bow,
väärzehn Joar alt,
wo ich én S. ónnerstétzen,
datt er e klää Schangs ém Lääwen hat,

wéll Soldat génn,
hat er stólz geschriew.

Gérard Carau


Karin Klee
Karin Klee

perri

eich ha mei haut verloär
mei moär es met fort
nemmi woär

mei dick fell es weg
verschwonn
nemmi nommo komm

„denk a geschder“
peschbert jemmes hennerm fenschder
„denk aan dei gudd gudd geschder“

eich ha mei haut verloär
geschder o moär se mä egal
eich ma mei haut redour

KNIPS

babbarazzi
mamarazzi
babyrazzi
oparazzi
omarazzi
onkgelrazzi
tantchirazzi
HALT! STOPP!
alles geloo
e Selfie mescht sich net 
em Schloof!

Karin Klee


Harald Ley
Harald Ley

Haiku_haut

kommscht de haut nét, dann
kommscht de ewen mòòr, odder
kommscht derbescht geschder

haut kréijt ma alles
se kaafen for sein Auto
nur scheint’s kään Winker

eich machen dat mòòr
wat eich geschder versproch hott
et haut se machen

haut wòòr geschder mòòr
haut éss mòòr awwer geschder
haut éss nur haut haut
(inspiriert von Mascha Kaléko:
Weil alles so vergeht, was dich einst freute
Und was dir wehgetan: Trink deinen Wein!
Was gestern morgen war, ist heute heute.
Was heute heute ist, wird morgen gestern sein.
Präg dir das ein.)

Haut éss eppes faul

Haut haut dat awwei schon némeh hénn,
wat eich mer äerscht geschder for haut
alles iwwerleet onn vòrgeholl hann.

For wat sollt eich haut noch eppes machen,
wänn dat alles, wat eich haut gääf machen,
mòòr dann aach schon némeh hénnhaut?
 
So gesinn kénnt eich haut jòò iwwerleen,
et wäer for haut gewéss dat allerbescht,
ma haut séch äerscht moll off de faul Haut.

Politik haut

Der Schulz, däer éss énn seiner SPD
So eppes wie émm Määrz der Schnee:
Haut wòòr er dòò onn mòòr némeh.

HEUTE

Émm ZDF éss HAUT äerscht òòwends omm siwwen.
Woannerschder éss HAUT de ganzen Daach iwwer HAUT.

Harald Ley


Jean Louis Kieffer
Jean Louis Kieffer

Haut

Et wor rierschten Geschter un weil sénn ma schon muer
Gekwetscht zwéchen Geschter un muer és haut
En ganz dénn Haut
Wéi of der Mélch
Un énnen drénner sprudelt noch et Lewen
Awwer de Zeit zéiht sich
Zéiht sich … of ämol haut se ab
Un of der Schwell von der Dier
Der Knochenmann mét der Zens
Der Mann ohne Haut… ohne haut.

Jean Louis Kieffer


Karin Peter
Karin Peter

Käänt ohné dat Annert

Kään Haut
Ohné t Géschder

Kää Géschder
Ohné t Haut

Ohné t Haut
Aach kää Mòòrn

Foor t Mòòrn
Éset Haut
Et Géschder

Ó foor t Géschder
Wòòr t Haut
Et Mòòrn

Haut éss nét haut

Dò wòòr ich doch mò dò nei­lich bei der Pip­per én de Mie­der­waa­ren­ab­deilóng, ónn dò be­dient mich de Mamm Je­ro­min, die wó lòò schó só lang schafft. Ónner an­nerm krie mer de Rédd vaan de Kónnen, ónn dò vózehlt se mer dat Schdéckelché lòò, dat wó se voor Jòhr ónn Daach sel­wer er­leeft hott:

Et éss noch néddesó lang häär, dò éss emòòl en äller­er Mann bei se én de Ab­deilóng kómm ó suucht é só e Wuhl­teek nòò e Bies­ten­hal­ter foor sei Fraa. Óff äämòò fénder ääner, de­er wó em ge­fall hat bés óff de Faarf. Die ésem vill se triescht. Ónn dò hall­dern hooch ó fròòt de Mamm Je­ro­min: „Lu­un emò lòò! Hann der de­er aach én Haut­faarf?“ De Mamm Je­ro­min männt: „Mómmen­demò! Dò móss eich mò gu­cken.“ Béckt sich ónner de Teek ó suucht. Ó weil se aw­wer de­er sel­wich nu­ur meh é Weiß fénnt, dò fròòt se, noch hal­wer ónner de Teek ge­duckt, ónn dòòdermét männt se de Faarf: „Móset Haut sénn?“ „Mä jòò!“, ru­uft dòò der Mann seréck. „Et misst schón haut sénn, moor hann eich nämm­lich käämeh Zeit meh, foor nommò én de Sch­datt se kómmen!

Karin Peter


Gisela Bell
Gisela Bell

Heid

muschd de e diggi Haud hann
un e Haufe Mumm,
fa se nodfalls aach ze redde.

Schnell stelle se disch in e Egge,
wo de garnid hinwillschd
un haue uff disch druff,

wenn de ebbes saahschd,
weil de ebbes siehschd,
was da iwwahaubd nid passd.

Loss da nid dei Maul vabiede,
spring aach nid aus deina Haud.
Mach's wie isch:

Isch hann ma längschd
e digges Fell zugelehd,

e Schudsbunga 
un aach e Wolgeschloss gebaud.

Gisela Bell