//

Hausaufgabentexte

05.09.2009

Fluglärm


Fluglärm

Deiwelszeich

Needisch fòr gar neischt
Nétznoutzisch Drachen
Wo Feijer spauzen
Onn Dood bréngen

Gebaut fòr kabutt se machen
Onnbaarmherzisch Engeln
Wo Flittschen hann
Onn doch nét helfen

Kään Schoutzengeln
Kään Harfeklang
Kään Hémmelschor
Kään Psalmgesang

Am Hémmel enn Te Deum
Wo us de Ohren platzen losst
Äss gääf der Deiwel
't fòr us séngen

Harald Ley


Am Etang de Lindre

De Wólken
hann sich óffgehang
ónn bampeln
iwwer'm See
mét ihrer Schääd

En Ent
heewt schnell noch ab
aus'em Schélf

Noch éss Rouh

Gérard Carau


Kerosinseffer

"Seht mal, n' Harrier! Was ist das, Junge?" -
"Das ist eine B A C Jaguar, sieht fast so aus wie der Harrier."

et wummert on wurgelt
en de Wolke
et grommelt on gurgelt
em Gejelicht

et rabbelt on rumort
am Rand vom Wald
et knallt on grääscht
voärm Fenschder

wat foär'e Vijelschi es dann dat?
gelschtrisch groß
barbarisch die Flidde
saift Kerosin
solang et dat noch geft

kann sen
e Jachtbomber
Phantom
Tornado
Jäjer 90
Warzeschwein met Nummer A 10
Mig
Miraasch
Eurofeiter
Erdnaal

es garandiert
e Krachmacher
Kreijschmacher
Krankmacher

Karin Klee


Krach von de Fliejere

Krach von de Fliejere, ess wie wenn
die Welt geplatzt wär.
Eijsch schbauze nett e meij Henn
for äne lo se drassele,
der däne macht, so hart so schwär
dreents ent Gehör,
all Luschd kanns ähm vermassele.
Dä Fliejer errett,
dä Fliejer, o, mä herdett.
A pä Mo so am Daach,
eijsch kreije faschd e Schlaach.

Johannes Kühn